آخرین اخبار
تماس با ما

شهمیرزاد نیوز بر این باور است که بارهای بر زمین مانده و معطل فرهنگ و تمدن را خاصه در شهمیرزاد از زمین بردارد و به سرمنزل برساند.

شهمیرزاد نیوز به ارائه نوعی جامعه شناسی بومی که بستر توسعه پایدار محلی است خواهد پرداخت.

شهمیرزاد نیوز سبز است و رصد کننده صیانت از محیط زیست.

شهمیرزاد نیوز اعتقاد دارد که با نگهداری و مرمت و پاسداری از میراث فرهنگی می توان بر درآمدی پایدار، پاک و سالم برای عموم مردم محلی رسید و با شناساندن این آثار و ابنیه، ریشه هویت ملی و منطقه‌ای را افزون کرد.

شهمیرزاد نیوز به تاریخ آنچنان توجه دارد که به جامعه و گذشته پربار اگر به کار ساختن امروزی آباد و آزاد نیاید نداشتن و ندانستنش به.

شهمیرزاد نیوز به نوسازی اجتماعی اعتقاد دارد نه واسازی.

شهمیرزاد نیوز پذیرای آثار فرهیختگان و نویسندگان شهمیرزادی  برای نشر است و انشاء الله قادر است ترجمه و انتشار آن را توسط بزرگان این شهر به انجام رساند.

شهمیرزاد نیوز از طریق تلفن های مدیریت بخش های مختلف و پست الکترونیکی آنها منتظر دریافت اخبار، نظرات، پیشنهادات و آثار و مطالب شما عزیزان می باشد.

شمه خونابدون